• slidebg1
  • slidebg2
  • slidebg3
  • slidebg4

บริการของเรา

การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ในโลกของอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ และควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือ และ เครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน รวมไปถึงเครื่องใช้ ในชีวิต ประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Win Broad Band

บริการด้านเครือข่าย

บริการให้คำปรึกษางานด้านการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Infrastructure) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-fi Hotspot) สายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ตลอดจนบริการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับงานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดาวน์โหลด

Win Broad Band

ระบบติดตามยานพาหนะ

Win GPS การติดตามยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง จะเป็นการนำเอาพิกัดที่ได้จาก เทคโนโลยี GPS โดยการติดอุปกรณ์รับสัญญาณที่ยานพาหนะแล้วแปลเป็นพิกัดส่งกลับ มายังเครื่อง Serverแล้วเก็บเป็นข้อมูลพิกัดทุก ๆ ช่วงเวลาที่ต้องการ หากนำพิกัดที่ server รับได้นั้นมาใส่ในแผนที่เราก็จะได้เส้นทางที่ยานพาหนะที่วิ่งไปตามช่วงเวลาที่เราต้องการทราบได้ทันที


Win Broad Band

ระบบสมองกลแบบฝังตัว

ความสามารถในการรับ - ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) เข้าไปในเครือข่ายบรอดแบนด์เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์ที่จะควบคุมอีกทอดหนึ่งได้โดยไม่จำกัดระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น การตรวจวัดระดับน้ำเพื่อดูผลการตรวจวัดแบบ Real Time ผ่าน Website,การส่ง ข้อความจาก Web เข้าไปยังมือถือ หรือการสั่งปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่าน Website เป็นต้น


Win Broad Band

ระบบรักษาความปลอดภัย

เราให้บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบเฝ้าดูแลความปลอดภัย เหมาะสำหรับธุรกิจ ห้างร้านและบ้านพักอาศัยทุกประเภท บริการทางด้านระบบเปิด-ปิดประตูที่ทันสมัย ปลอดภัย สู่ยุคไอทีด้วยเทคโนโลยีการเข้า – ออกประตู ด้วยการทำงานของระบบประตูอัจฉริยะ ที่ให้ความปลอดภัยในการใช้งานสูงกว่าระบบประตูทั่วไป (Digital Door Lock) ระบบสื่อสารด้วยภาพ (Video Door Phone) สำหรับผู้มาเยือนโดยไม่ได้นัดหมาย สามารถเปิดประตูด้วยปุ่มเดียว รวมถึงระบบสัญญาณกันขโมยทั้งแบบเดินสายและไร้สาย (Alarm System)


Win Broad Band

บริการสัญญาดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์

คือบริการดูแลและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องลูกข่าย (Client หรือ Workstation) ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมไปถึง การให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่ายให้ถูกต้อง และลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งอาจก่อปัญหาได้

ข่าวสารกิจกรรม

Winbroadbrand เข้าร่วมกิจกรรม ....

Winbroadbrand เข้าร่วมกิจกรรม ....

ดูกิจกรรมทั้งหมด

"Internet of Things (IoT) : เมื่อทุกสิ่งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต"

การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ในโลกของอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ และควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือ และ เครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน รวมไปถึงเครื่องใช้ ในชีวิต ประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต